Zlevnění tepla na 550 Kč/GJ je nereálným slibem

Náměstek primátora Mgr. Jan Korytář se ve všech regionálních médiích holedbá, že prosadil zlevnění tepla na 550 Kč/GJ. Dohoda mezi městem Libercem a Teplárnou nepřináší žádné reálné  kroky, které by zajistily přímou úsporu. Jedná se jen o umně schované zachování monopolu Teplárny na dalších 10 let.

Podstata Dohody mezi Libercem na straně jedné a společnostmi ENERGIE Holding a MVV Energie CZ na straně druhé spočívá ve vložení veškerého „teplárenského“ majetku města do majetku Teplárny Liberec, ale jen části majetku MVV Energie. Město se zavázalo aktivně bránit odpojování (tj.  bránit vytápět levněji) a aktivně hledat zákazníky Teplárně Liberec. Teplárna se bude snažit snižovat cenu tepla a realizovat tzv. Projekt GreenNet. Nic z uvedených aktivit cenu tepla nesníží ani z důvodů snížení energetických ztrát, ani z důvodů ekonomických (kupř. jiný model financování).

Horkovod za parovod do Pavlovic cenu nesníží až do roku 2025

Součástí dohody Liberce a Teplárny je realizace projektu GreenNet spočívajícího ve výměně větve parovodu za horkovod  korytem Nisy do Pavlovic. Teplárna získala na rekonstrukci dotaci 70 mil Kč, ale zbývajících 254 mil Kč bude muset během 8 let splatit. Veškerá úspora plynoucí z výrazně nižších ztrát při rozvodu tepla (cca 18% místo dnešních 40%) tak padne na splácení půjčky. Teplárna až do splatnosti úvěru bude zatížena úvěrovými náklady, které ponese konečný spotřebitel.

Město vložilo vše, ale Teplárna bude dál inkasovat nájem

Dohoda Liberce a Teplárny zavazuje obě strany vložit do majetku teplárny infrastrukturu, kterou obě strany Teplárně dosud pronajímaly. Tím má dojít k úspoře cca 35 mil Kč ročně. Z těchto úspor je ale nutno odečíst náklady na správu a údržbu  vloženého majetku. Tudíž úspora z vložení majetku bude jistě nižší.

Bohužel ale vyjednávač za město, Mgr. Jan Korytář za ZpL, souhlasil s tím, že MVV nevloží parovody „Textilana“ a „Město“ a nechá si za ně dál platit nájem. Jeho výši odhadujeme na 20 mil Kč ročně. Při zajištěném monopolu na 10 let to je kumulativní příjem pro MVV 200 mil Kč.

Takový způsob vložení majetku je jednak mezi partnery nevyrovnaný a za druhé umožňuje MVV dál vyvádět finanční zdroje z Teplárny. Konečným plátcem je opět běžná liberecká domácnost.

Zachované ztrátové parovody místo chladící věže

Dohoda předpokládá, že budou dále provozovány parovody „Textilana“ a „Vratislavice“. V dohodě se vůbec nepíše o jejich rekonstrukci na horkovody. Oba obstarožní parovody budou dál provozovány a to i v případě parovodu do Vratislavic, který má s z důvodů malých odběrů větší ztráty tepla než je odebrané teplo koncovými zákazníky. Údajně jsou na této větvi ztráty tepla až 70%.

Proč tyto „černé díry“ dohoda neřeší je záhadou. Možným vysvětlením je snaha Teplárny zachovat si v systému úžasně ztrátové rozvody, které „odeberou“ spoustu nechtěného tepla, které ale zaplatí konečný odběratel. V letních měsících produkuje spalovna (Termizo) příliš tepla,  které je potřeba někde umořit. Zcela neefektivní parovod je levnější variantou chladící věře, navíc odpadní teplo (ztráty) zaplatí domácnosti. Snahu Teplárny změnit tento pro ni výhodný stav by očekával jen bezbřehý optimista.

Liberec bude mít z Teplárny ještě méně informací

Zástupci koalice ANO a ZpL v orgánech společnosti Teplárna Liberec si za poslední 2 roky mnohokrát stěžovali, že nedostávají od druhého akcionáře dostatek informací ani v představenstvu Teplárny Liberec, ani v dozorčí radě. Dohoda přinesla snížení počtu členů představenstva, ve kterém město svého zástupce už mít nebude. Město tak bude  sledovat situaci v Teplárně jen prostřednictvím zástupců v dozorčí radě. To jak vážně myslí Teplárna svůj závazek „TLIB se zástupcům akcionářů ve svých orgánech zavazuje poskytovat informace vztahující se k problematice ceny tepla a hospodaření TLIB bez zbytečných průtahů a tak, aby každý ze zástupců akcionářů měl dostatek informací…“ předvedla Teplárna hned po schválení Dohody, kdy zastupitelům předhodila materiály k ručení za úvěr se začerněnými údaji.

Povinnosti města přesně definované, ale Teplárna se ze závazků vyvleče

Dohoda je nerovná i v přesnosti definic závazků smluvních partnerů. Teplárna Liberec se zavazuje vágně „TLIB se zavazuje udržovat jako trvalou integrální součást své obchodní strategie kontinuální snižování Ceny tepla až k ideální hodnotě 550 Kč/GJ s DPH“. Naplnění tohoto bodu lze snadno dosáhnout snižováním ceny tepla každý rok o pár haléřů, ale pro domácnosti to nebude mít žádný reálný dopad.

Město oproti tomu má za povinnost bránit odpojení úžasně ztrátové větve parovodu do Vratislavic, bránit odpojování a hledat Teplárně nové zákazníky. I realizace projektu GreenNet je podmíněna řadou skutečností. Pokud Teplárna bude chtít, důvod pro ne-realizaci GrenNetu si najde bez postihu snadno.

MVV se zlatých vajec nevzdá

V souladu s legislativou regulující podnikání v energetice (zákony č. 458/2000 Sb., č. 406/2000 Sb., zákon č. 526/1990 Sb.,) je konečná cena energie stanovená jakou součet nákladů na výrobu a přenos energie a přiměřeného zisku. Tudíž veškeré ztráty při přenosu (i ty nepřiměřené) jsou nákladem, který zaplatí zákazník s každým odebraným GJ. Teplárna Liberec tak v souladu s rozhodnutími regulátora trhu uměle navyšuje cenu ztrátami při přenosu cca 40%. Je přirozené, že Teplárna dosud využívala a minimálně dalších 10 let využívat bude jedinečné možnosti prodat zákazníkovi 2x více tepla než potřebuje. Motivace Teplárny modernizovat rozvodnou síť (rozumějte: snižovat počet zaplacených GJ) je tedy přirozeně nulová a město již nemá žádných nástrojů tento přístup změnit.

Druhým zlatým vejcem, které si MVV vzít nenechá je prodej odpadního nepotřebného tepla ze spalování odpadků v ceně  200 Kč / GJ Teplárně, která jej následně prodává konečným zákazníkům za 700 Kč/GJ. Malešická spalovna prodává odpadní teplo v ceně 100 Kč/GJ. Pokud bude chtít holding MVV vydělávat stejně jako dosud, ale bude chtít opravdu zlevnit teplo, bude muset výrazně zlevnit cenu nepotřebného odpadního tepla a zdražit poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Takové rozložení finanční zátěže by bylo spravedlivější a liberecké domácnosti by formou předraženého tepla dál nesponzorovaly všem obcím v okolí levné spalování jejich odpadu.

Teplárna navíc podle platné legislativy nemůže najednou cenu snížit, aniž by realizovala skutečné úspory technické či jiné. Mohla by být pak nařčena (stejně jako Pražská energetika), že v minulosti nesprávně kalkulovala vstupy a uměle si navyšoval zisk, když nyní bezdůvodně snižuje ceny.

Sliby jak od agenta s teplou vodou

Teplárna Liberec ve své komunikaci používá řadu argumentačních faulů a pan náměstek Mgr. Jan Korytář za ZpL je rád přejímá.

Pětiletý závazek odběratelů je prezentován jako výraz spokojenosti zákazníků se službami. Pravda je ale taková, že se zákazníci (převážně SVJ) neměli moc o čem rozhodovat, protože ceny bez závazku byly výrazně vyšší a tak se skřípěním zubů podepsali všichni ti, kteří neměli zrovna rozestavěnou domovní kotelnu.

Jak v Dohodě, tak i dodatečných materiálech se hovoří o levnějším teple. Ale již se mlčí o tom, že dodávka tepla pro teplou vodu je z této dohody vyjmuta. Možná se Teplárna někdy přiblíží cenou tepla k 550 Kč /GJ, ale cena teplé vody bude stále vysoká a celkové náklady za teplo a teplou vodu budou pro domácnosti na centrálním vytápění vyšší, než platí domácnosti třeba v Hokejce.

Snížení ceny tepla v roce 2018 zdůvodňuje Teplárna úsporou za nájem, který vložením části majetku odpadl. Jen málokdo ví, že v říjnu 2015 spustilo MVV slevový program na teplo nejen v Liberci, ale i Děčíně, Lounech, Pelhřimově a Studénce. Tzn. sleva na teple by byla možná i bez vkladu majetku.

Zmizí plechový had z řeky

Není moc horších zkušeností než bláhově doufat v nereálné a pak hořce litovat. Teplo v Liberci se možná někdy po roce 2027, kdy končí platnost Dohody, v důsledku konkurence (snad) opravdu zlevní na vybájených 550 Kč/GJ. Do roku 2027 si Teplárna Liberce bude užívat pohodlí monopolního dodavatele pro 16 000 domácností. Reálné důvody, proč by tomu mělo být naopak se hledají jen obtížně.

Na všem zlém se dá najít něco dobré. Na této kauze snad  to, že (pokud se to MVV nerozleží v hlavě) zmizí příšerný a nebezpečný parovodní plechový had hyzdící střed města a devalvující pstruhovou řeku Nisu v kolektor pro parovod.

Sdílet článek

Menu