Otevřená odpověď ing. Zámečníka – obvinění se nepotvrdila

Vážená paní ing. Kasperová,

reaguji z pověření Klubu Starostů pro Liberecký kraj (SLK) na Váš dopis ze dne 23. 2. 3016.

Ohledně zásluh o rozvoj BZL

Jsem rád, že nezpochybňujete zásluhy pana RNDr. Miloslava Studničky, CSc. o rozvoj Botanické zahrady Liberec (BZL), za něž si zaslouží, dle našeho názoru, nominaci na udělení medaile města Liberce. Je jisté, že na rozvoji BZL má větší či menší zásluhy další řada osob, a to jak uvnitř BZL, tak i vně BZL. Např. chci uvést jméno primátora Ing. Jiřího Drdy a jeho náměstků (jmenovitě RNDr. Michal Hron, PhDr. František Sokol, JUDr. Jiří Němec, RNDr. Zdeněk Kadlas), za jejichž vedení města došlo k uvolnění nemalých finančních prostředků pro zásadní rekonstrukci BZL. Předpokládám, že tato a další jména nebudou zapomenuta a budou spojena s historií posledních 25 let BZL.

Ohledně pracovněprávních vztahů v BZL

Oblast pracovněprávních vztahů, na kterou v dopise poukazujete, je, dle sdělení pana náměstka primátora PhDr. Ivana Langra ze dne 14. 1. 2016, plně v kompetenci ředitele každé příspěvkové organizace. Jakožto předseda dozorčí rady BZL jsem schopen a připraven vyslechnout kohokoliv s námětem, doporučením či stížností, ale pouze za účelem zlepšování kvality pracovních vztahů v BZL a ve prospěch dobrého jména a fungování BZL. Řešení pracovněprávních vztahů v jakékoliv organizaci je vždy ve výlučné kompetenci ředitele.

Ohledně nakládání rostlin CITES

Statutární město Liberec, zřizovatel BZL, prošetřuje od října 2015 podnět adresovaný primátorovi města panem Zdeňkem Eichlerem o nakládání se sbírkou sukulentů, jejíž součástí bylo i početné množství tzv. CITES rostlin (tj. vzácných a ohrožených rostlin). Obvinění, v podnětu vznesená, byla, dle náměstka Langra velmi vážná. Náměstek primátora Ivan Langr, pod nějž BZL gesčně spadá, zahájil šetření s cílem zjistit, zda se skutečnosti v podnětu uvedené zakládají na pravdě, či dokonce přesahují rámec zákonnosti. Během dvou měsíců se několikrát sešel jak s autorem podnětu, tak s ředitelem BZL, oslovil nezávislé experty v oblasti pěstování sukulentů, a několikrát celou záležitost konzultoval i s Ministerstvem životního prostředí ČR, které je národní autoritou v oblasti CITES. V listopadu 2015 náměstek primátora Langr navrhl řediteli dr. Studničkovi, aby rezignoval. Po celou dobu šetření si dr. Studnička nebyl vědom žádného pochybení. Vzhledem k tomu, že pro náměstka Langra existovala možná důvodná podezření, že v BZL mohlo dojít k porušení zákona 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, předal dne 5. 1. 2016 podnět k šetření České inspekci životního prostředí.

V těchto dnech již byly uveřejněny výsledky šetření České inspekce životního prostředí v tom smyslu, že k žádným pochybením a porušení zákona o nakládání rostlin CITES nedošlo. Obvinění vznesená panem Eichlerem a podezření náměstka Langra se tedy nepotvrdila. Medializace této kauzy v polovině prosince 2015 byla, dle mého názoru, vážným pochybením jejich aktérů.

Závěrem

Závěrem Vás chci ubezpečit, že jakožto předseda dozorčí rady Botanické zahrady bych rád přispěl k udržení dobrého odborného i veřejného jména BZL. Jedním z kroků bude upozornění pana náměstka Langra na přetrvávající nízký příspěvek ze strany zřizovatele na činnost BZL. Ředitel dr. Studnička dokázal udržet vysokou kvalitu expozic Botanické zahrady i přes to, že se příspěvek zřizovatele již několik let zastavil na částce mezi 10 a 11 mil. Kč. Na rozdíl od BZL se například příspěvek pro ZOO Liberec zvýšil od roku 2010 z původní částky 24 mil. Kč o téměř 30 % na 31,3 mil. Kč. Zřejmě toto je příčinou Vaší výpovědi pro nadbytečnost, kterou si vykládám tím, že BZL nemá od zřizovatele finanční prostředky na udržení pracovních míst.

V případě Vašeho zájmu o osobní setkání jsem Vám k dispozici.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Předseda Dozorční rady Botanické zahrady Liberec
zastupitel města (SLK)
j.zamecnik@centrum.cz

Sdílet článek

Menu