Náměstkyně Hrbková nesplnila svůj slib schválit ÚP do listopadu 2016

Tags:

V únoru 2015 se náměstkyně Hrbková poprvé pokusila v zastupitelstvu města zastavit práce na téměř hotovém návrhu nového územního plánu města Liberce. Důvodem byl zájem Změny pro Liberec přepracovat některé části územního plánu, což znamenalo posun v termínu dokončení do května 2017. Takové posunutí vydání nového územního plánu se nelíbilo ani opozici ani koaličnímu partnerovi ANO.

V dubnu 2015 ale již Změna pro Liberec svého koaličního partnera ANO přesvědčila a jejich zastupitelé společně schválili přepracování územního plánu včetně harmonogramu. Ten zastupitelům předložila z vlastní iniciativy náměstkyně Hrbková a současně veřejně slíbila předložení nového návrhu územního plánu do listopadu 2016. Zastupitelé SLK od počátku rozhodnutí koalice kritizovali. Bylo chybné, nákladné, časově náročné a hlavně nic efektivního nepřinášelo.

Je listopad 2016 a návrh územního plánu nikde. Náměstkyně Hrbková nedokázala domyslet důsledky zastavení práce na téměř hotovém územním plánu a nyní je ze vzniklé situace asi zoufalá. Náročnost tvorby územního plánu trestuhodně podcenila a zahozením již hotového plánu a mnohaleté práce jejích předchůdců způsobila ohromné zpoždění a finanční újmu městu Liberci,“ kritizuje Jan Marek, zastupitel za SLK.

Město Liberec díky špatnému rozhodnutí koalice přišlo v červnu 2015 o dotaci 3 mil. Kč z fondů EU. Nyní musí město vrátit další dotaci ve výši 3,5 mil. Kč, neboť náměstkyně Hrbková přiznala, že nepůjde splnit podmínku dotace vydat územní plán do 30. 6. 2017, a rada města zřejmě proto na svém mimořádném listopadovém jednání posunula termín schválení na září 2017,” doplňuje Jaroslav Zámečník (SLK).

Vzpomeňme si, že se při schvalování harmonogramu ptal kolega Hron, zda paní náměstkyně Hrbková vyvodí odpovědnost a odstoupí, když nedodrží jí navržený harmonogram. Ona mu tehdy opáčila, zda odstoupí on, když se jí to podaří,“ vzpomíná Jan Berki, předseda zastupitelského klubu SLK. „Nyní je ale již zcela jasné, kdo sliboval nesplnitelné a kdo by měl z toho vyvodit osobní odpovědnost. Házením viny na všechny okolo, včetně dotčených orgánů se té zodpovědnosti zbavit nedá,“ dodává Jan Berki.

Kromě zpoždění a milionových finančních ztrát se Starostům nelíbí ani pozměněný územní plán. V dubnu 2016 zastupitelé za Starosty pro Liberecký kraj podali celkem osm závažných připomínek, kterými se chtějí domoci nápravy některých částí územního plánu. Konkrétně se jedná o následující:

  • Udržet centrální zásobování teplem jen tam, kde to je pro obyvatelé výhodné a ekonomicky zdůvodnitelné.
  • Plynovodní přípojky umožnit budovat v celém území města bez omezování.
  • Navrhovat pásy sídelní zeleně jen na pozemcích města či na pozemcích majitelů, kteří s daným využitím svých pozemků budou souhlasit.
  • Vybudovat kapacitní retenční nádrž pro zasněžování tak, aby se neplýtvalo pitnou vodou.
  • Přehodnotit výhledový počet obyvatel ze 103 tis. na minimálně 106 tis. a z toho důvodu přehodnotit počet a výměru zastavitelných ploch.
  • Zapracovat trasu nové komunikace v úseku Horní Hanychov – Spáleniště – křižovatka Puškinova – Ampérova do návrhu územního plánu jako „navrhovanou komunikaci“, nikoliv pouze jako územní rezervu.
  • Preferovat plochy pro výrobu u stávajících či plánovaných kapacitních pozemních komunikací a neumísťovat plochy výroby v bezprostřední blízkosti střetávajících či návrhových ploch pro bydlení.
  • Přehodnotit návrh využití těch pozemků ve vlastnictví města Liberce, které byly jako zastavitelné v návrhu ÚP v roce 2014, ale v současném předkládaném návrhu jsou navrhovány jako nezastavitelné.

Sdílet článek

Menu