Jak skutečně zapojovat veřejnost?

Tags: ,

Už delší dobu se zabývám problémem zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů na lokální úrovni a problémem aktivního občanství. Současná situace nám mírně napovídá, co by se dalo dělat lépe, a co by bylo vhodné naopak posílit. K úvaze nad těmito problémy mě vedou dvě věci. Tou první je to, že z médií proniká tendence k posílení občanské společnosti a zároveň posílení zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů města, ale i vyšších územních celků. Druhá motivace je ta, že jsem se rozhodl po devíti letech dobrovolnictví vstoupit do politiky, a tím se zříct mojí pozice dobrovolníka.

Současný stav je poněkud matoucí. Snažíme se zapojovat veřejnost, avšak pouze tu veřejnost, která už je dávno zapojená (zajímá se dlouhodobě o problém), jak se ukázalo i během referenda konaného v Liberci předchozí rok. Tato skupina je z hlediska počtu obyvatel velmi malá. Pokud tedy bereme v potaz názor této aktivní části obyvatel, je to legitimní názor obyvatel, nebo se jedná o lobby úzké skupiny spojené s politickou reprezentací (ať už kterékoli strany)? Toto zmatení rolí (na jednu stranu jsem angažovaný občan, na stranu druhou jsem sympatizantem určitých politiků) je značným problémem při prosazování principu zapojení veřejnosti do rozhodování o tématech a jejich řešení. Ukázkově to lze vysledovat u referenda z minulého roku, kdy je dle slov organizátorů jedno, že nebylo referendum platné, jelikož cílem bylo pozdržení a získání času. Za referendem tak stojí jistá politická účelovost a nikoli zájem o zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.

Výsledek takového referenda je pak silně ovlivněn politickým postojem oblíbenců, nikoli zájmem o problém a skutečnou diskusí nad způsoby jeho řešení. Co pak se zbytkem občanů, kteří se z různých důvodů nemohli či nechtěli k problému vyjádřit? Pomineme je? Budeme to ignorovat?

Evidentně nám chybí mezistupeň, kterým by dané informace mohli být získávány od širšího spektra obyvatel, jichž se konkrétní problém týká. Obecně se úroveň zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů měří dle stupňů: informovanost, konzultace, dialog a partnerství. Informovanost je v našem městě bídná, přestože se za poslední volební období alespoň trochu zlepšila. Konzultace probíhají, avšak právě zde často leží jádro problému. Konzultace mohou mít dvě roviny: konzultace s občany a konzultace s odborníky. Ke konzultacím s občany slouží besedy, které jsou však tím, co zcela vybočuje z principů zapojování občanů do rozhodovacích procesů – tyto besedy jsou totiž pořádány politickým zastoupením, přičemž by měly být pořádány právě těmi odborníky (ať už pracovníky v institucích, nebo pracovníky v neziskovém sektoru).

Tito odborníci by pak měli sloužit jako partner v dialogu, v němž dochází k rozhodování, protože znají nejlépe potřeby obyvatel v dané problematice. Teprve pokud se splní požadavek konzultací s experty, pak se může jít do dialogu, v němž vzniknou konkrétní výstupy a společné cíle. Tyto cíle je pak možné naplňovat zas a pouze tím, že město i experti budou v souladu. Pokud bude soulad v cílech, město by mělo nabízet a poskytovat dostatek informací expertům, kteří by měli být schopni implementovat tyto cíle do reality a získávat zpětnou vazbu od občanů. Pokud se nám nepodaří nastavit tento způsob zapojování obyvatel do rozhodovacích procesů, pak se budeme pořád a dokola dostávat do pozice spolupráce „na oko“ a říkat, ano, my se zajímáme. Opak bude však pravdou, protože správná proklamace by měla být: Ano, my se zajímáme o to, co říkají ti, kteří mají zrovna čas a / nebo sympatizují s tím, co chceme mít za výsledek. A opět tak narážíme na problém referenda v minulém roce, kdy jsou jeho výsledky překrucovány ve prospěch jednoho politického hnutí, ač odráží postoj 1/7 obyvatel Liberce. Stejně tak bychom mohli tvrdit, že 6/7 bylo opačného názoru, což samozřejmě nelze, jelikož by to byla manipulace s fakty.

Pokud tedy skutečně chceme zapojovat veřejnost do rozhodovacích procesů, využijme potenciálu, který představuje například dokument Aktualizace strategie města Liberec 2013–2020 a zlepšeme informační složku města směrem k expertům a obyvatelům. Pracujme s experty, po nichž bychom měli požadovat, aby pracovali s občany, kterých se problémy týkají a mají od nich zpětnou vazbu. Povzbuzujme občany v zakládání spolků, poskytujme jim poradenský servis a snažme se o synergii. Postavme dotace na základě potřeb a společných cílů. Zapomeňme alespoň na chvíli na nesmyslné diskuse řízené politiky a politicky. Přenechejme tyto diskuse expertům a pracujme s jejich výstupy. Chtějme po odbornících, aby pracovali s občany. Chtějme po politicích, aby informovali. Nepoužívejme však občany k manipulaci.

Sdílet článek

Menu